Нормативно-правова база національно-патріотичного виховання

- Закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про освіту", "про дошкільну освіту", "Про Державний Гімн України;

- наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 13.12.2013 року №405 "Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах".

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

1 Мета та завдання концепції національно-патріотичного виховання молоді

Метою Концепції є сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян, а також сприяння ефективній діяльності центрів патріотичного виховання молоді (Указу Президента України № 616/2008).

Концепція розроблена на виконання Указу Президента України «Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді», з врахуванням норм Постанови Кабінету Міністрів від 15 вересня 1999 року „Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства”, Указу Президента України від 25 жовтня 2002-го року «Про затвердження Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Постанови ВРУ „Про заходи Кабінету Міністрів України щодо захисту національних інтересів держави у сферах національно свідомого і патріотичного виховання молодого покоління та забезпечення умов його розвитку”, документів робочої групи з питань патріотичного виховання молоді при Апараті Ради національної безпеки і оборони.
Виходячи з цього, основна ідея даного документу полягає у мотивації громадської активності молодого покоління. Це стане запорукою небайдужості як сьогоднішнього, так і прийдешніх поколінь громадян. Найкращою мотивацією до суспільної праці є почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до творення її сьогодення та майбуття. Саме тому патріотичне виховання молоді є найголовнішим пріоритетом молодіжної політики в Україні.
Дана концепція покликана сформувати цілісну систему, спрямовану на забезпечення процесу національно-патріотичного виховання. Процес національно-патріотичного виховання є важливою складовою національної безпеки України. Реалізація єдиної комплексної програми патріотичного виховання молодих громадян України забезпечує ґрунтовну мотивацію молоді до праці на користь України.
Патріотичне виховання є складовою частиною загального виховного процесу, являє собою систематичну і цілеспрямовану діяльність органів державної влади і громадських організацій з формування у громадян високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків. Патріотичне виховання включає у себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, володіє високим рівнем комплексності, тобто охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує усі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, історію, державу, право.
Головною метою роботи органів державної влади та створених відповідних організацій, а також метою реалізації проектів у сфері патріотичного виховання молоді, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є робота з молодими громадянами 14-35 річного віку, а саме виховання їх у дусі патріотичного обов'язку, поваги до військової служби та готовності до захисту Вітчизни, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

Завдання національно-патріотичного виховання:
– розвиток у суспільстві високої соціальної активності, громадянської відповідальності, духовності, становлення громадянського суспільства, що складатиметься з громадян, які володіють високою свідомістю та здатністю проявити її в повсякденній діяльності з забезпечення сталого розвитку;
- утвердження у суспільстві поваги до культурного та історичного минулого України;
- створення і забезпечення реалізації можливостей для повноцінної соціалізації молодих громадян, більш активного залучення їх у вирішення соціально-економічних, культурних, правових, екологічних та інших проблем, як загальнодержавного так і місцевого значення;
- виховання молодих громадян у дусі поваги до Конституції країни, законності, норм суспільного та колективного життя, створення умова для забезпечення реалізації конституційних прав людини та його обов’язків, громадянського та професійного обов’язку;
- розвиток відчуття у громадян почуття гордості, глибокої поваги до символів держави – Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та регіональної символіки та історичних святинь, гордості за країну, а також окремі регіони та міста;
- створення умов для посилення патріотичної направленості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя, активна протидія антипатріотизму, маніпулюванню інформацією, фальсификації історії України;
- формування расової, національної, релігійної терпимості, розвиток дружніх відносин між представниками різних етнічних груп.

2 Форми національно-патріотичного виховання молоді в Україні
Органи державної влади, органи місцевої виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а у випадку фінансової підтримки за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету відповідних проектів, профспілкові, молодіжні та інші громадські організації, проводять роботу з патріотичного виховання молоді, зосереджуючи увагу на:
- роз'ясненні внутрішньої та зовнішньої політики України, Законів України, рішень Президента України та Кабінету Міністрів України виховуючи повагу до законодавчих норм;
- вивченні історії України та процесів державотворення, боротьби та здобуття Україною статусу незалежної, суверенної, демократичної держави;
- роз'ясненні серед громадян вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", Військової присяги на вірність Українському народові та військових статутів, організації зустрічей з ветеранами війни, відмінниками бойової підготовки Збройних Сил та інших військових формувань, відвідування військових частин, кораблів, вищих військових навчальних закладів і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;
- вивченні славних і видатних імен відомих людей, чиє життя пов’язане з Україною у соціально-економічній, політичній, культурній сферах тощо, засвоюючи у молодих людей гордість за співвітчизників, земляків та вивчаючи історію рідного краю крізь призму видатних світових постатей;
- вивченні Державного гімну, історії та змісту державних символів, засвоєнні поваги до державної атрибутики.

3 Напрямки реалізації концепції національно-патріотичного виховання молоді
3.1. Удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання молоді:
підготовка нормативно-правових актів з питань патріотичного виховання молоді, внесення відповідних змін до законодавства;
визначення механізмів економічного стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють підтримку заходів ветеранських, молодіжних і дитячих громадських організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді;
розроблення порядку проведення всеукраїнських військово-спортивних ігор, конкурсів, присвячених проблемам патріотичного виховання молодих людей;
розроблення положень про державні нагороди та відзнаки для вихователів, наставників за успіхи у патріотичному вихованні молоді, а також для молодих людей — за досягнення у підготовці до захисту Батьківщини, до служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.
3.2 Активізація діяльності органів державної влади у сфері патріотичного виховання молодого покоління:
забезпечення наступності та системності патріотичного виховання з урахуванням вікових, національних особливостей підростаючого покоління;
поєднання і координація зусиль центральних та місцевих органів влади у роботі щодо патріотичного виховання молоді;
посилення військово-патріотичної роботи, проведення днів і місячників захисника Батьківщини, “вахт пам’яті”, пошукових заходів, військово-спортивних ігор і походів;
виховання у молоді національної свідомості, яка ґрунтується на українській національній ідеї;
сприяння молодим людям у реалізації ними інтелектуальних та творчих здібностей на благо України;
сприяння професійній орієнтації, розвиток мотивації до праці;
залучення юнаків і дівчат до вивчення культури, історії корінних народів і національних меншин України, пропагування кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих об’єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів;
сприяння формуванню позитивного іміджу українських естрадних виконавців, діячів культури і мистецтва, спортсменів, активне залучення їх до патріотичного виховання молоді;
розвиток політичної культури, залучення молоді до участі у державотворчому процесі, громадському русі;
виховання у молодих людей культури поведінки, поваги до старших поколінь, розвинутої правосвідомості, дбайливого ставлення до природи;
розширення молодіжного туризму;
створення відповідних умов та залучення молодих людей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, спрямування фізичного виховання на підготовку молоді до праці та захисту Батьківщини;
сприяння розширенню контактів з українцями, які проживають за межами України;
удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів, що займаються питаннями патріотичного виховання дітей та молоді;
сприяння роботі клубів за місцем проживання, інших організацій, які здійснюють заходи з патріотичного виховання молоді;
розроблення та реалізація програм патріотичного виховання молоді місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування разом з усіма інституціями громадянського суспільства.

3.3 Інформаційно-пропагандистське забезпечення національно-патріотичного виховання молоді:
розроблення рекомендацій щодо посилення патріотичної спрямованості програм радіомовлення та телебачення, матеріалів друкованих засобів масової інформації;
активна протидія фактам, що фальсифікують історію України та її сьогодення;
створення в мережі Інтернет інформаційної бази з питань патріотичного виховання молоді;
організація у теле-, радіопрограмах і в пресі постійно діючих рубрик про патріотичне виховання молоді, про досвід роботи у цьому напрямі різних соціальних інституцій, у тому числі ветеранських, молодіжних і дитячих громадських організацій, із залученням до обговорення проблем патріотичного виховання молоді відомих вчених, державних і громадських діячів, представників культури і мистецтва, педагогів, ветеранів війни і праці, лідерів та активістів громадських організацій; випуск спеціального друкованого видання з проблем патріотичного виховання молоді;
недопущення пропаганди в засобах масової інформації культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що підривають суспільну мораль;
підтримка україномовних молодіжних друкованих засобів масової інформації, теле- та радіопрограм, Інтернет-центрів;
виробництво кіно- і відеофільмів, видання творів, постановка спектаклів, спрямованих на патріотичне виховання підростаючого покоління.

3.4 Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями:
активне залучення до патріотичного виховання молоді ветеранських громадських організацій, використання їх досвіду і духовного потенціалу з метою збереження та спадкоємності славних бойових і трудових традицій;
відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили, здатної зробити вагомий внесок у військово-патріотичне виховання молоді, її підготовку до захисту Батьківщини;
організаційна та фінансова підтримка на конкурсній основі програм, проектів громадських організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді;
підтримка засобів масової інформації, які діють при молодіжних і дитячих громадських організаціях та висвітлюють проблеми патріотичного виховання дітей і молоді;
сприяння консолідації і координації діяльності громадських організацій при підготовці і проведенні заходів патріотичного спрямування.

3.5 Посилення ролі сім’ї у процесі патріотичного виховання молоді:
створення відповідного рівня життєдіяльності сім’ї, належних умов для фізичного, інтелектуального, морально-естетичного, освітнього та духовного розвитку дітей на засадах національних традицій, педагогічної науки та кращого світового досвіду;
підвищення педагогічної культури батьків, зокрема шляхом підготовки нових програм і посібників з питань патріотичного виховання дітей у сім’ї, активізація діяльності органів державної влади та громадських структур у цьому напрямі;
створення всеукраїнської та регіональних інформаційно-статистичних баз даних стосовно різних категорій сімей з метою їх соціальної підтримки.

3.6 Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання молоді:
здійснення заходів щодо розширення фактографічної бази історичних подій, публікація нових архівних документів, видання воєнно-історичної літератури, мемуарів, довідкових матеріалів про здобутки України за роки незалежності, серій книг патріотичної спрямованості, календарів;
включення проблематики патріотичного виховання молоді до дослідницьких програм та планів наукових і навчальних закладів;
підготовка та видання наукових праць, науково-методичних, навчальних посібників і рекомендацій з питань патріотичного виховання молоді;
розроблення та впровадження типових навчальних програм з питань патріотичного виховання молоді в закладах освіти;
вивчення інтересів, запитів, настроїв та уподобань молоді, зокрема шляхом проведення моніторингового соціологічного дослідження;
систематичне проведення науково-практичних конференцій, семінарів, у тому числі всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем патріотичного виховання молоді;
вивчення світового досвіду з питань патріотичного виховання молоді;
створення на базі кращих наукових установ і закладів освіти експериментальних центрів для опрацювання виховних інновацій, поширення передового досвіду;
підвищення професійної кваліфікації педагогів та вихователів, соціальних працівників, інших фахівців у сфері соціального становлення та розвитку молоді.

Конспект заняття з ручної праці «Лялька-мотанка»

для дітей старшої групи

Вихователь Скринжевська Я.О.

/Files/images/DSCN3079.jpg

/Files/images/DSCN3082.jpg

Мета: навчити дітей робити ганчір'яну ляльку-мотанку.

/Files/images/DSCN3084.jpg

/Files/images/DSCN3085.jpg

Завдання: 1. Познайомити з історією виникнення ляльок. Активізувати пізнавальну діяльність дітей;

2. Викликати інтерес до української народної ляльки. Розвивати творчу фантазію та уяву;

3. Виховувати акуратність, посидючість, наполегливість у досягненні мети, шанобливе ставлення один до одного, до української культури.

Словникова робота: лялька-мотанка, безлика, оберіг.

Матеріал: сучасні ляльки з сюжетно-рольового куточка; лялька-мотанка, три кола різних діаметрів з тканини (бажано ситець), трикутний ситець (хустка), нитки №10 (білого кольору), вата, ножиці (для вихователя).

Вихователь: Діти, чи любите ви грати в ляльки? (Відповіді дітей.) Особливо полюбляють гратись ляльками в нас дівчатка. Ляльки є і в нас вдома і в дитячому садку. Ось подивіться, у нас є і барбі, є і пупси, є маленькі ляльки і великі (Розглядають.) Настя, як твою ляльку звуть? (Відповідь.) А ти, Даша, як назвала свою ляльку? (Відповідь.) Коли я була маленькою, теж любила грати в ляльки. Наші мами і бабусі теж грали в ляльки. Але вони грали не такими ляльками, а ось такими.

Це лялька-мотанка , дивна і загадкова істота, секрети виготовлення якого залишили нам наші предки. Діти, хто такі предки?

Діти: Це наші бабусі і дідусі.

Вихователь: Правильно. Дуже давно, коли наші бабусі були маленькими, вони грали ось такими ляльками. А цих ляльок вони для себе робили самі. Подивіться, у моєї ляльки немає очей, носа, рота. Вона безлика. Повторіть: безлика.

Діти: Безлика.

Вихователь: Що це означає? (Відповіді дітей.) Безликими їх робили спеціально. Вважали, що в таких ляльок не можуть вселитися злі сили і нашкодити. Безлика лялька завжди добра. Вона має захисну силу. Це лялька-оберіг. Її можна покласти поруч, коли ви лягаєте спати або йдете грати. Солдати, які захищають нашу Україну, зберігають обереги у себе в кишенях, біля серця. Але не у всіх солдат є обереги, то ж давайте їх виготовимо і передамо нашим захисникам. Ви згодні?

Давайте розглянемо ляльку – мотанку. З чого вона складається? З чого зроблена?

Вихователь: Перед початком роботи давайте зробимо фізкультхвилинку.

Фізкультхилинка

Вихователь: Молодці діти, а тепер я вас прошу сідати с за столи. (Діти сідають за столи)

Уважно подивіться, що у вас є. У вас є три кола з тканини: велике, трохи менше і маленьке. Ще є вата, ниточки – не розгубіть їх, і трикутник. Все необхідне, що потрібно для нашої ляльки.

А тепер разом почнемо нашу роботу.

1. Беремо вату і катаємо щільну кульку.

2. Візьміть найбільший круг. Кульку кладемо в центр тканого круга з виворітного боку. Це буде голова нашої ляльки – мотанки. Тепер стисніть в кулак, утворюючи шар і замотуємо ниткою. Розправляємо тканину – це буде перший шар сукні нашої ляльки.

3. Беремо другий круг, який трохи менше першого. Накладаємо його на поверхню голови. Знову обмотуємо його ниткою.

4. І третій круг – найменший, накладаємо теж на поверхню нашої голови. Знову обмотали ниткою.

5. Тепер будемо робити руки нашій ляльці. Щоб зробити руки, підверніть краї тканини жовтого кольору всередину і замотайте ниткою.

6. А тепер беремо трикутник – це косинка на голову. Одягаємо її, зав`язуємо. І ось наша лялька готова.

Вихователь: Діти, як називають ляльку,що ми зробили?

Діти: Лялька-мотанка.

Вихователь: А чому вона називається мотанка? (відповідь дітей)

Вихователь: Кожен роблячи цей оберіг, вложив частинку своєї душі і серця. І я думаю, що ці ляльки будуть оберігати наших захисників. Давайте я зберу цих лялечок та передамо їх волонтерам, які відвезуть нашим захисникам.


План

заходів з національно - патріотичного виховання дітей на 2015-2016 роках

п/п

Заходи

Термін

Відповідальні

Примітка

1.

Розвага «Щедрий вечір, добрий вечір»

січень

муз. керівники, вихователі

2.

Постійно попвнювати рубрику «Патріотичне виховання юного покоління»

січень

вихователь-методист

3.

Музична розвага «Мово -ти наше диво калинове»

лютий

муз. керівники

4.

Перлинки намистинки усної народної творчості

протягом року

педагогічні працівники

5.

Творчий тиждень «Тарасове слово»

березень

педагогічні працівники

6.

Спортивна розвага «Віночок народних ігор»

березень

інструктор з фізичного виховання

7.

Оформити добірку народних ігор та забав для кожної вікової групи

березень

інструктор з фізичного виховання

8.

Тематичний тиждень «Не я б’ю, верба б’є – за тиждень Великдень»

квітень

педагогічні працівники

9.

Виставка писанок

«Сяють наші писанки, як весняні квіточки»

квітень

вихователі

10.

Розробити освітні проекти:

- Моє місто, мій край;

- Україна – моя батьківщина;

- Земля – наш дім

квітень

травень

вересень

творча група

11.

Музична розвага «Зустріч з народною піснею»

травень

муз. керівники

12.

Ніхто - не забутий, ніщо – не забуте

травень

педагогічні працівники

13.

Виготовлення вітальних листівок до Дня матері

травень

вихователі

14.

Спортивна розвага

« Козацькі забави»

червень

інструктор з фізичного виховання

15.

Музична розвага

«Україна – рідний край»

серпень

музичні керівники

16.

Виставка українських віночків

серпень

вихователі

17.

Тематичний тиждень

« Люби і знай свій рідний край»

вересень

педагогічні працівники

18.

Семінар – практикум «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності»

жовтень

вихователь-методист

19.

Майстер-клас з виготовлення ляльки -мотанки

жовтень

вихователь-методист

20.

Виготовлення родинних дерев

листопад

вихователі

21.

Заняття
« Іграшки наших дідусів та бабусь»

грудень

педагогічні працівники

22.

Музична розвага

«Ой хто, хто Миколая любить»

грудень

музичні керівники

План заходів

із підготовки та відзначення

19 вересня 2015 року 1000-ліття

першої літописної згадки про Бориспіль

№п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відміт-ка про виконання

I. Організаційна робота

1.

Скласти та затвердити план роботи дошкільного закладу з підготовки та відзначення 1000-ліття першої літописної згадки про Бориспіль

травень

2015 рік

вихователь-методист

2.

Оформити інформаційний стенд присвячений 1000-літтю першої літописної згадки про Бориспіль

травень

2015 рік

вихователь-методист

вихователі

3.

Розмістити план заходів на сайті закладу

травень

2015 рік

вихователь-методист

4.

Оформити в методичному кабінеті виставку літератури про рідне місто

червень

2015 року

вихователь-методист

5.

Створення мультимедійної презентації «Бориспіль - найкраще місто на землі»

Червень

2015 рік

вихователь-методист

6.

Оформлення фотоальбому «Мій рідний дім, моя земля»

Липень

2015 рік

вихователь-методист

2.Робота з педагогами

1.

Педагогічні читання

на тему: «Народознавець Павло Чубинський»

червень

2015 рік

вихователь-методист

2.

Брейн - ринг (історичне минуле Борисполя, символи, історія і культура)

липень

2015 рік

вихователь-методист

3.

Конкурс занять з мультимедійної презентацією про рідне місто

серпень

2015 рік

вихователь-методист, вихователі всіх груп

4.

Творча зустріч з поетом-ронделістом Миколою Боровком

вересень

2015 р.

завідувач

3.Робота з дітьми

1.

Спортивна розвага з дітьми старших груп «Ми веселі козачата»

травень

2015 рік

вихователь-методист

інструктор з фізкультури

2.

Серія екскурсій для дітей старшого дошкільного віку до бібліотеки, парку, пам’ятника невідомому солдату.

червень

2015 рік

вихователі

3.

Тиждень «Юних знавців рідного краю»

червень

2015 рік

вихователі

4.

«Екскурсія вихідного дня з батьками «Вулицями рідного міста»

протягом року

батьки, діти

5.

Музична розвага «Ми веселі бориспільці»

липень

музичний

керівник, вихователі

6.

Проведення занять у всіх групах про рідне місто

серпень

вихователі

7.

Екскурсія до краєзнавчого музею міста Борисполя «Стежинами рідного міста»

вересень

вихователі

старших груп

8.

Конкурс малюнку на асфальті «Моє місто найкраще на Землі»

вересень

вихователь-методист,

вихователі

Національно - патріотичне

виховання

2015-2016 н. р.

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Екскурсія до краєзнавчого музею м. Борисполя «Стежинами рідного міста»

вересень

вихователі

2.

Конкурс малюнку на асфальті «Моє місто найкраще на землі»

вересень

вих.-методист,

вихователі

3.

Творча зустріч з поєтом-рондилістом М.Боровко

вересень

завідувач

4.

Обговорення статті «Виховання має бути народним»

вересень

вих.-методист,

вихователі

5.

Взаємовідвідування занять з національно-патріотичного виховання

жовтень

завідувач

вих.-методист,

вихователі

6.

Обговорення наказу МОН «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання

жовтень

завідувач

вих.-методист,

вихователі

7.

Оформлення виставки дитячого малюнку «Мій рідний край, моя земля»

жовтень

вихователі

8.

Поповнення методичного кабінету новою літературою національно-патріотичного виховання

жовтень

вих.-методист

9.

Створення міні-музею народної ігри та ляльки-мотанки

жовтень

завідувач

вих.-методист,

вихователі

10.

Консультація «Методи і форми громадянського виховання дітей дошкільного віку

жовтень

вих.-методист

11.

Школа становлення вихователя-початківця: «Ігри національно-патріотичного спрямування»

жовтень

вих.-методист, молоді педагоги

12.

Тиждень педагогічної майстерності: показ відкритих занять з національно-патріотичного виховання:

- «Ще не пізно навчити рідну землю любити»

- «Заповідні місця України»

- Знайомство з країнами -сусідами

листопад

Моляр С.І.

Баранчук А.І.

Євпак Л.В.

13.

Консультація «Методи і форми громадянського виховання дітей дошкільного віку»

листопад

Юрковець. С.В.

14.

Школа становлення вихователя-початківця: «Особливості проведення занять з народознавства з дошкільниками»

листопад

вих.-методист

15.

Поповнення методичного кабінету новими розробками занять з національно-патріотичного виховання

листопад

вих.-методист

16.

Організувати виставку «Лялька-мотанка - наш оберіг»

листопад

вихователі

17.

Консультація «народні ігри та забави»

грудень

Кацан О.В.

18.

Проведення різдвяних свят «Щедрик, щедрик, щедрівочка»

січень

муз керівники

19.

Проведення розваги «Масляна прийшла – сонце принесла»

лютий

муз керівники

20.

Виставка мовленнєвих газет «Тарас завжди з нами»

березень

вихователі

21.

Прикрашання дерев писанками «Тчеться час до Великодня у найкращих писанок»

квітень

вихователі, батьки

22.

Виставка «Барви Великодня»

квітень

вихователі, батьки

23.

Виставка малюнків «Рідний край, де ми живемо – Україною зовемо»

травень

вихователі, батьки


Заходи до відзначення Дня Київщини

№ П/п

Заходи

Відповідальні

Термін

Примітка

1.

Оформлення виставки дитячого малюнка « Мій рідний край, моя земля»

Вихователі

22.10

2.

Проведення тематичних занять на тему: «Цікаве про рідний край»

Вихователі

23.10

3.

Оформлення виставки книг, присвячених Київщині

Вихователь-методист

22.10

4.

Проведення брейн-рингу «Відкрий для себе Київщину»

Завідувач, вихователь-методист

22.10

5.

Проведення спортивного свята з дітьми старшої групи «Барвінок» та їхніми батьками на тему: «Київщина – спортивний край»

Інструктор з фізичного виховання

22.10

6.

Створення презентації на тему: «Визначні місця Київщини»

Вихователь-методист

23.10

Вихователь Баранчук А. І.

Конспект

інтегрованого заняття на тему:

«Заповідні місця України»

(середній дошкільний вік)

Програмовий зміст: розширювати та поглиблювати знання дітей про нашу Батьківщину – Україну, столицю України – місто Київ; про заповідні місця України – Біосферний заповідник – Асканія – Нова та гори – Карпати, поглибити знання дітей про особливості їхнього рослинного та тваринного світу; знайомити дітей з рослинами та тваринами, які занесені до Червоної книги; вчити дітей відповідати на поставлені запитання вихователя, поповнити словник дітей словами: «заповідні місця», «Асканія-Нова», «гори Карпати», «Червона книга», «Кий, Щек, Хорив та сестра їх Либідь», «гора Говерла».

Розвивати творчу уяву, українське мовлення.

Виховувати любов до Батьківщини, до природи рідного краю і його мешканців.

Хід заняття:

Вихователь: Діти, час почати заняття незвичайне і цікаве, до речі і гостей до нас багато завітало. Повернемось обличчям до гостей і привітаємося : «Добрий день!

Доброго дня – травам росистим !

Доброго дня – квітам барвистим !

Доброго дня – сонечку ясному ,

Людям усім і усьому прекрасному !

Вихователь: Діти з вашого щирого привітання зрозуміло, що ви дуже любите природу свого краю. І сьогодні ми поговоримо про визначні місця України.

Там, де море є глибоке,
Де заквітчані Карпати,
Де степи такі широкі,
Що очима не обняти, -
Там є наша Батьківщина -
Україна!

Вихователь: Які асоціації у вас виникають при слові Україна?

Діти: Це наша Батьківщин

Вихователь: А що для кожного з вас Батьківщина?(Відповіді дітей)

Батьківщина – це ліс осінній, це домівка моя і школа.

І гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято

Батьківщина це мама я тато.

Це твої найщиріші друзі і бджола у веснянім лузі.

Вихователь: Батьківщина – це рідний край, у якому людина народилася і живе. Людина повинна любити і шанувати свою Батьківщину, пишатися нею і все зробити для того, щоб її рідний край став ще кращим, бо Батьківщина у кожного одна. Наша Батьківщина? – Україна.

Ми з вами здійснемо подорож по Україні, побачимо багато дуже гарних місць про які ви навіть і не здогадувались що вони є.

Вихователь: Сьогодні, діти, ми віртуально помандруємо по Україні. Сідаємо в літак.

Приготуйтесь, посміхніться і у подорож зберіться. Полетіли.

Вихователь: Діти ми пролітаємо над столицею нашої Батьківщини. Як вона називається? (Київ)

Так, Київ – чудове місто, столиця України. Воно кожного чарує своєю красою. Виникло це місто дуже давно. Послухайте легенду :

Жили колись три брати – Кий, Щек і Хорив. Була в них сестра Либідь. Побудували вони місто на горі, якому дали ім’я на честь старшого брата – Київ. Багато часу пройшло тоді, та місто пам’ятає свою історію. На честь сміливих братів і сестри Либідь у місті є пам’ятник .

Погляньте на Київ. Це і храми, театри, площі, чудові будинки.

Найгарніша центральна вулиця Києва – Хрещатик. Він широкий, просторий, з зеленими каштанами (мультимедійна презентація)

Вихователь: А ось і перша зупинка «Біосферний заповідник Асконія-Нова»

У заповідник вирушаємо, там цікаво, всі ми знаємо.

Степ безкрайній, - це краса : птахи, звірі, небеса.

Пишнім цвітом все цвіте, ковила кругом росте.

Тут бізони, антилопи, і верблюди, й віслюки,

Лебеді, синички, зебри, свині, ховрахи, бики.

Тут усе охороняють, полювати забороняють.

Можна лиш спостерігати, красу природи відчувати.

Він знаходиться на території Херсонської області. Неповторність заповідника в тому, що на його території знаходиться єдина ділянка степу в Європі, якого не торкався плуг. Загальна площа Асканії-Нови становить 11тис. га. і крім степових просторів включає в себе лісопарк зі штучними ставками і каналами, де мешкає безліч звірів і птахів. В Асканійському степу росте понад 400 видів трав і квітів, переважають злаки. Ще однією родзинкою є те, що крім тварин, традиційно мешкають в степових широтах, тут проживають і звірі, привезені практично з усіх континентів світу.

Які ж тварини живуть в Асканії- Нова? Щоб дізнатися треба відгадати загадки:

1). Я веселий звірок, плиг з ялинки на дубок. (Білка)

2). В темнім лісі проживає, Довгий хвіст пухнастий має . Їй на місці не сидиться, як зовуть її? (Лисиця)

3). Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кошлатий, одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину. (Ведмідь)

4). Хто на собі ліс носить? (Олень)

5). Уночі гуляє, а вдень спочиває , має круглі очі, бачить серед ночі. (Сова)

Вихователь: Молодці. Ми дізналися які тварини в цьому заповіднику, але це мала частина від всієї кількості тварин які мешкають на території заповідника.

ПОКАЗ СЛАЙДІВ.

Вихователь: Діти , давайте пригадаємо з вами які тварини мешкають у заповіднику.(ДИКІ)

Діти, як ви гадаєте чому тварин називають дикими?

Діти: Дикими називають, тому що вони живуть у лісі. Дикі тварини самі собі здобувають іжу.

Вихователь: Ви назвали диких звірів. Так давайте ми з вами пограємо в гру «Дикі та домашні тварини».

Вихователь: Підійдіть до столика, візьміть кожний по одній картинці. У кого тварина домашня – станьте до будиночка, у кого дика – станьте до картини де зображено ліс.

Діти а тепер перевірте один одного чи правильно ви виконали завдання?

Вихователь: Діти,а зараз час відпочити.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА.

БІЛОЧКИ
Раз. два! Пострибали!
Три, чотири! Назад стали.
Лапки вліво, лапки вправо
Лапки вгору підняли.
Всі тихесенько присіли,
Потім знову підвелись.
І кружились, веселились,
Усміхнулись,
Й за роботу знов взялись.

Вихователь: Час вирушати далі.

Послухайте як квіти гомонять,

Дзюрчить струмок, виспівує ліщина.

Із нами всюди в кожну мить. Говорить наша Україна.

Діти погляньте куди ми з вами потрапили?

ПОКАЗ СЛАЙДУ(Карпати)

Карпати.

Карпати – це гори, на яких ростуть ліси, між якими течуть річки. Ліс називають зеленим багатством, і недарма, тому що він має дивовижну красу. Найголовнішими жителями лісу, мабуть слід вважати дерева.

Діти, а які дерева ростуть у лісі? (Одні з них мають листочки, їх називають листяними) Давайте назвемо їх (показ слайдів) : дуб, береза, тополя, горіх, ясен, верба. А ще які бувають дерева ? (хвойні – з зеленими голочками)- показ слайдів.

Гра «З якого дерева листочок?»

Справжньою природною прикрасою як Українських Карпат, так і всієї України є високогірний хребет Чорногора, у складі якого знаходится найвища точка України – гора Говерла(2061 м.)

Вихователь: Діти, а ще я хочу вам показати рідкісні рослини і тварин, які занесені до Червоної книги України (показ слайдів)

Вихователь: Час вирушати вже додому, до нашого рідного міста.

Як називається місто в якому ми живемо? (Бориспіль)

Вихователь: Наше місто дуже гарне, нещодавно ми святкували тисячоліття.

Ось ми вже з вами і вдома. Як швидко промайнула наша уявна подорож по Україні. ПІДСУМОК.

-Що вам найбільше сподобалось на занятті?

- Де ми подорожували?
- Які чудеса України ми побачили?

- Які почуття у вас викликала ця подорож?

Вихователь: А на згадку про нашу подорож я пропоную поділитися на 2 підгрупи та викласти на макетах Карпат та степу - Долину нарцисів та Маки.

Подорожуючи рідною країною, ми впевнились, що народились і живемо на такій чудовій мальовничій землі!
Ми – українці!
Україна – це наша земля, це наша Батьківщина!
Весна така квітуча тільки в Україні!
Небо таке блакитне тільки в Україні!
У нас одна країна – рідна Україна!
Україна булла, є, і буде могутньою, заможною, прекрасною!
В кожному серці – Україна!

Вихователь: Баранчук А. І.

Конспект заняття на тему:

«Мої іграшки»

для дітей середньої групи

Мета: розширити уявлення дітей про іграшки, що їх оточують, про їх різноманітність, учити групувати іграшки за їх матеріалом з якого виготовлені, виховувати дбайливе ставлення до іграшок.

Корекційна робота: розвивати зорове, слухове, дотикове сприймання, дрібну моторику рук. На основі формувати поняття про колір, форму, матеріал з якого зроблені іграшки та їх властивості. Вчити правильно називати відтінки.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Психогімнастика

Доброго ранку, доброго дня!

Доброго вчора сьогодні, щодня.

Хай лиш добро буде на світі

Хай будуть завжди усміхнені діти!

Вправа для дітей

Загадка

Хто цю іграшку не знає?

Мабуть кращої не має

В неї все як у людини:

Ручки, ніжки, голова,

Два великих синіх ока

Вона ще й пісеньку співа!

А-а-а-а ! (Лялька)

- Діти, сьогодні лялька нас з вами запрошує у подорож до іграшкового міста.

Зверніть увагу діти, які яскраві та чудові іграшки. А скажіть мені, з якого матеріалу вони виготовлені?

- З гуми!

- Так правильно. А оцей яскравий м’яч?

- Теж з гуми!

- А скажіть мені будь ласка, може хтось знає історію як і звідки до нас прийшов м’яч?

(Діти розповідають)

В кожному місті є вулиці. І в цьому місті мають бути теж вулиці. А як ми з вами можемо назвати цю вулицю?

- «Гумова»!

- Ну що вирушамо на наступну вулицю. Подивіться, які гарні іграшки живуть на ній. А з якого матеріалу вони виготовлені?

- З пластмаси!

- А як ми можемо назвати цю вулицю?

- «Пластмасова»!

- Так дітки, вирушаємо далі. З якого матеріалу виготовлені ці іграшки?

- З глини!

- Скажіть мені будь ласка, як зветься майстер який виготовляє вироби з глини?

- Гончар!

- Так, як ми назвемо цю вулицю?

- «Гончарна»

Вірш про гончара!

Гра-імітація «Уяви себе майстром» (іграшковий посуд)

Вулиця «Хутряна»

Вулиця «Металева»

Вулиця «Сучасна»

- Ну ось і закінчилася наша з вами подорож!

Гра «Продовж думку»

Фізкультхвилинка

Щось ви діти зажурились

Мабуть, трішечки втомились.

Що робити, що робити?

Треба трішки відпочити.

Нумо дружно всі ми встанем

І в віконечко поглянем (піднімаються на носочки)

В небі хмароньки біленькі,

А на зріст ми всі маленькі.

Ось поставим руки в боки

Пострибаємо навскоки

Вліво, вправо нахиліться

І на шпиньки підніміться.

Малюємо на піску (відтінки)

Дидактичні ігри

1. Пізнай кому належать ці звуки у зимовому лісі;

2. Бесіда про звірів і звірів іграшок;

3. Впізнай по тіні (тіньовий театр);

4. Допоможи вихователю правильно розкласти іграшки (прибери зайве);

5. Роздай іграшки малюкам

Творча робота «Весела іграшка»

- Діти, а про те як поводити себе з іграшками послухайте віршик:

З іграшками треба грати

Та не треба забувати,

Що не можна їх ламати

На частини розбирати.

Ви іграшки не ламайте,

А гарненько їх складайте.

Тоді вони малята

Захочуть з вами грати.

- Іще, діти, а яке у нас скоро буде свято?

- Новий рік!

Так, правильно, новий рік! Тож давайте ми з вами зробимо прекрасу для ляльки.


Вихователь: Кругляк В. І.

Конспект заняття на тему:

«Мій перший віночок»

для дітей ясельної групи

Програмовий зміст: дати дітям поняття про український національний одяг. Поглибити знання дітей про український віночок, символічне значення квітів у вінку. Вчити викладати окремі елементи предмета. Продовжувати розвивати у дітей образне сприймання, відчуття кольору та діалогічне мовлення. Виховувати емоційно-естетичні почуття, акуратність у роботі.

ХІД ЗАНЯТТЯ

Психогімнастика

Малята, посміхніться сонечку: «Здраствуй золоте!»

Посміхніться квіточці: «Хай вона цвіте»

Посміхніться дощику: «Лий, немов з відра!»

Друзям посміхнемося, зичимо їм добра!

- Дітки, подивіться до нас сьогодні завітали гості. Ось дівчинка та хлопчик. Дівчинку звати Оксанка, а хлопчика Іванко. Давайте з ними привітаємось.

- Подивіться, який у них красивий одяг. Це – українські костюми.

- Давайте з вами розглянемо, що вдягла Оксанка ідучи до нас у гості. На ній є вишита сорочка, спідничка, плахта, фартушок, на шиї у неї намисто, а на голові віночок. А ще подивіться, які красиві червоні чобітки у Оксанки.

Може і у вас у когось такі є?

- От ми з Оксанкою і познайомилися. А тепер давайте розглянемо костюм Іванка.

- Іванко одягнений у вишивану сорочку, у червоні штани, які називаються шароварами, та чобітки, а підперезаний Іванко поясом.

- От із Іванком ми познайомилися.

- Дітки, я бачу що Оксанка з Іванком нам щось цікаве принесли. Давайте подивимося, що це таке? (Віночок)

- Так, це український віночок. Віночок носять тільки дівчатка. Він оберігає від усього злого і дає здоров’я, добробут та ніжність.

- А ну давайте з вами розглянемо віночок. Подивіться, який він красивий! Які гарні у ньому квіти! Ось комашечка, а ось червоний мак, барвінок зелений. А які красиві стрічки тут різнокольорові. І червона, і жовта, і синенька.

- Дітки, а скажіть мені будь ласка, як потрібно ставитися до квітів та ло всього живого? ( за квітами треба доглядати, поливати, а не можна топтати та зривати).

- Так, молодці, а щоб краще ви запам’ятали я прочитаю вам віршик.

Я квітку червону не стану рвати,

Її додому я не понесу,

Бо вдома їй джмеля не погойдати,

І не попити ранком росу.

- Так, щось я бачу ви трішки втомилися. Виходьте на килимок ми з вами трішки розімнемося.

Фізкультхвилинка

Вранці часу я не гаю,

(малюки потягуються)

На зарядку вибігаю.

(Легкий біг на місці)

Я крокую, присідаю,

(Крокування на місці та присідання)

Легко повзаю, стрибаю

(Діти повзають та стрибають)

І не стомлююсь ні трішки

(швидким рухом обертаються навколо себе)

Бо я спритні маю ніжки

(Діти тупають на місці)

- Так, дітки, молодці!

А тепер сідайте за столики і ми з вами теж зробимо свій віночок.

Молодці, мені дуже подобаються ваші віночки, ви дуже гарно виконали свою роботу.

- А тепер давайте попрощаємося з Оксанкою та Іванком, скажемо їм до побачення і щоб вони не забували нас та приходили до нас у гості.

Кiлькiсть переглядiв: 999

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.